English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

پرفسور ابرلن و نقش او در اموزش پزشكي نوين ايران

نويسندگان: دكتر شمس شريعت تربقان
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 114
ISBN: 978-964-8941-40-8
قيمت: 35000 ريال

فهرست مطالب:

  • فصل اول- سیر و تطور آموزش پزشکی جدید

    فصل دوم- زندگینامه پروفسور شارل ابرلن

چكيده:
شايد اين پرسش براي بعضي از خوانندگان عنوان شود كه چرا شرح حال پرفسور شارل ابرلن را كه يك شخصيت خارجي است نوشته ام و آيا بهتر نبود كه قبل از شرح حال پرفسور ابرلن زندگينامه ي استادان و پايه گذران ايراني دانشكده را مي نوشتم ؟ اين دو پرسش و پرسش هاي مشابه با اين پرسش ها در بادي امر كاملا" درست به نظر مي آيد و صحيح هم همان بود كه قبل از نوشتن شرح حال پرفسور ابرلن به معرفي پيش كسوتان و پايه گذاران دانشكده پزشكي اقدام مي كردم.اما دو نكته بسيار مهم بود كه مرا وادار كرد تا در اولين گام به معرفي پرفسور ابرلن بپرداازم. نكته اول: گرچه دانشكده پزشكي در محل جديد خود يعني در دانشگاه كنوني از سال 1313 شروع به كار كرد و قبل از آن تحت عناوين مدرسه عالي طب و دواسازي و دندان سازي و يا مدرسه طب و يا طب دارالفنون وجود داشته و امر آموزش پزشكي نوين را انجام مي داده است اما مطالعه تاريخ آموزش نوين پزشكي در ايران نشان مي دهد كه با آمدن ابرلن نظام آموزشي از حالت بي نظمي و بدون هماهنگي مطالب آموزشي به شكل منظم و منطبق با برنامه هاي آموزشي دانشكده هاي معتبر دنيا و از جمله پاريس تغيير كرده است. به علاوه با آمدن پرفسور ابرلن هيات علمي دانشكده ي پزشكي نظام معقول و درست دنيا پسندي به خود گرفت و ترتيب ارتقاي مطالب آموزشي سروسامان يافت. بدين جهت مطالعه شرح حال پرفسور ابرلن در حقيقت آگاهي بر نظام آموزشي صحيح و منطبق بر نظام آموزشي پزشكي دانشكده هاي پيشرفته آن زمان مي باشد...پرفسور ابرلن و نقش او در اموزش پزشكي نوين ايران

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران