English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

كاربرد باليني فاصله اطمينان و معني داري آماري

نويسندگان: مرجان اكبري كامراني، دكتر اكبر سلطاني
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 65
ISBN: 978-964-2997-28-2
قيمت: 14500 ريال

فهرست مطالب:

 •  

  مقدمه

  پیشگفتار

  خودآزمایی

  P-Value

  نقش شانس

  P-Value چیست؟

  P-Value چی نیست؟

  محدودیت P-Value

   قدرت

  بازه اطمینان

  قسمت اول!

  قسمت دوم!

  بازه اطمینان برای رخدادهای نادر

  اختلاف پایه ای بین دو گروه مقایسه ای

  آزمون های متعدد

  آیا مطالعه به اندازه کافی بزرگ بوده؟!

  پاسخ آزمون

  منابع

چكيده:
بعد از مطالعه اين كتاب موارد زير مورد انتظار مي‌باشد:
1- با مفاهيم "P-Value" و "بازه اطمينان" آشنا شويد و بتوانيد آنها را به درستي در مقالات پزشكي تفسير كنيد.
2- با اشتباهات رايج در تفسير P-Value آشنا شويد.
3- تفسير مفاهيم "قدرت"، "نقش شانس" و "خطاهاي نوع I و II" را بدانيد.
4- با مفاهيم "معني‌داري آماري" و "معني‌داري باليني" آشنا شويد و تفسير آنها را بدانيد.
5- از طريق بررسي "بازه‌هاي اطمينان" در مورد "معني‌داري آماري" قضاوت كنيد.
6- رابطه "حجم نمونه" و "معني‌داري آماري" را بدانيد.
7- با مفهوم "تعيين آستانه براي آزمون فرضيه‌هاي متعدد" آشنا شويد.
8- مفاهيم "اختلاف پايه‌اي بين گروههاي مورد مقايسه" و"P-value تصحيح شده" را بدانيد.
9- با قانون "n/3" و "بازه اطمينان براي رخدادهاي نادر" آشنا شويد.
10 از ديدن كلمات P-value و CI در ادبيات پزشكي نترسيد بلكه ذوق زده شويد.كاربرد باليني فاصله اطمينان و معني داري آماري

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران