English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

بيوتكنولوژي ريز جلبك ها (متن كامل)

نويسندگان: دكتر محمد علي فرامرزي، دكتر حميد فروتن فر، دكتر مجتبي شكيبايي
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 398
ISBN: 978-600-150-010-1
قيمت: 0 ريال

فهرست مطالب:

 • فهرست (مشاهده)

  فصل 1- آشنایی با دنیای ریز جلبک ها (متن کامل)

  فصل 2- سیستم های کشت و تولید ریز جلبک ها (متن کامل)

  فصل 3- ریز جلبک ها و مولکول های زیستی ارزشمند (متن کامل)

  فصل 4- ریز جلبک ها و مهندسی ژنتیک (متن کامل)

  فصل 5- نقش ریز جلبک ها در تصفیه پساب ها (متن کامل)

  فصل 6- ریز جلبک ها و حذف فلزات سنگین (متن کامل)

  فصل 7-ریز جلبک ها و سوخت زیستی (متن کامل)

  فصل 8- ریز جلبک ها و تکنولوژی تبدیلات زیستی (متن کامل)

  فصل 9- فرایندهای پایین دستی در بیوتکنولوژِی ریز جلبک ها (متن کامل)

  فصل 10- روش های غربالگری، خالص سازی و شناسایی ریز جلبک ها (متن کامل)

  فصل 11- عوامل موثر در رشد ریز جلبک ها (متن کامل)

  فصل 12- روش های تثبیت ریز جلبک ها (متن کامل)

  پیوست 1- اجزاء شیمیایی وروش تهیه محیط های کشت ریز جلبک ها (متن کامل)

  پیوست 2- ریز جلبک ها در شبکه جهانی اینترنت (متن کامل)

  نمایه (مشاهده)

   

چكيده:
جانداراني كه تحت نام كلي جلبك 1 طبقه بندي مي شوند در حقيقت گروه وسيع و متنوعي از
موجودات زنده عموماً فتوسنتزكننده 2 را تشكيل مي دهند كه از نظر شكل 3، فيزيولوژي و زيستگاه
طبيعي 4 تفاوتهاي چشمگيري با يكديگر دارند. به عنوان مثال، در حالي كه اندازه ريزجلبك ها 5 از حد
چند ميكرون فراتر نمي رود، طول برخي از جلبكهاي ماكروسكوپيك 6 به بيش از 60 متر مي رسد . از
سوي ديگر، به دليل تنوع تكاملي 7 كه طي ميليون ها سال حاصل شده است جلبك ها قادرند در
زيستگاههاي بسيار متنوع از لحاظ دما (مناطق قطبي تا چشمه هاي آب گرم)، شدت نور تابشي (اعماق
0 تا 11 ) رشدكنند. / بين 5 pH 200 متري آبها تا نقاط مرتفع كوهستاني) و اسيديته (در محدوده
جلبكها (به خصوص ريزجلبكها) جزء قديمي ترين جانداران روي زمين بشمارمي روند . جلبك هاي
1 ميليارد سال قدمت دارند ؛ در حاليكه /9 ، 3 ميليارد و انواع يوكاريوتي 9 / پروكاريوتي 8 بيش از 5
250 ميليون سال پيش، پا به عرصه وجود نهادند . از اين رو ، ريزجلبك ها ، نخستين گياهان عالي 10
نخستين توليدكنندگان اكسيژن، فرآينديكه منجر به پيدايش اتمسفر كنوني زمين گرديد،
محسوب مي شوند. علاوه بر آن، جلبكها مهمترين مصرف كنندگان دي اكسيدكربن و نيز نخستين سطح
از زنجيره غذايي اكوسيستم هاي آبي را تشكيل ميدهند.
جلبكها از ديرباز نقشهاي مختلفي در جوامع بشري ايفا كردهاند. در چين باستان و برخي نقاط ديگر آسيا، جلبكها براي درمان برخي اختلالات از جمله كمبود يد تجويز ميشده اند. در مغولستان، چين،
ژاپن، پرو، مكزيك و برخي كشورهاي آفريقايي، جلبكها جزئي از رژيم غذايي انسانها را
تشكيل مي دهند. در برخي كشورهاي آسيايي، جوشاندة جلبكها بهعنوان محصولات زيبايي پوست و مو
بكاررفته اند. صنايع آرايشي و بهداشتي مدرن هنوز هم از جلبك ها براي توليد محصولات خود
بهره مي گيرند. علاوه بر موارد فوق، ريزجلبكها (معمولاً بهطور اتفاقي) نقش عمدهاي در افزايش باروري
خاك از طريق تثبيت نيتروژن و يا همزيستي با ساير ارگانيسمهاي مفيد خاكزي و در نتيجه ، توسعه
كشاورزي در جوامع ابتدايي داشتهاند.
در خلال جنگ جهاني دوم تلاشهايي جهت كشت جلبكها در مقياس صنعتي به منظور تأمين مواد
ليپيدي صورت گرفت؛ اما كسب نخستين نتايج قابل قبول بيش از 10 سال به طول انجاميد . در طي
دهة 1970 ميلادي انديشه تأمين مواد غذايي مورد نياز جوامع فقير از طريق منابع جايگزين، بار ديگر
توجه مجامع علمي را به سمت جلبكها معطوف نمود. بازده فتوسنتزي پايين و هزينه بالاي كشت هاي
اتوتروفيك 1 در محيطهاي باز در مقايسه با روشهاي متداول توليد مواد غذايي استراتژيك از جمله
غلات و سويا از عواملي بود كه امكان عملي كردن اين فرضيه را زير سوال ميبردند. ايده تأمين انرژي
مورد نياز صنايع از طريق تولي د گازهايي مانند هيدروژن و متان نيز كه در اواسط قرن بيستم
مطرح گرديد در مقايسه با فنآوريهاي نويني مانند بهره گيري از انرژي خورشيد و باد با استقبال
چنداني مواجه نشد. امروزه تحقيقات عمدتاً بر توليد مواد ارزشمندي از قبيل مكملهاي غذايي 2 انسان،
دام و آبزيان معطوف گشته است. در واقع توليد اسيدهاي چرب غيراشياع در مقياس انبوه نخستين
ورد عملي در زمينه بيوتكنولوژي جلبكها محسوب ميگردد. تصفيه پسابها و توليد Ĥ دست
آنتي اكسيدانها، مواد رنگي، تركيبات ويژه مانند توكسينها و ايزوتوپهاي خاص و نيز مواد دارويي از قبيل تركيبات ضدباكتري، ضدقارچ و حتي ضدسرطان از موارد ديگري هستند كه توجه محققان فعال
در اين زمينه را به خود جلب كرده اند.
هدف از نگارش اين كتاب، آشناسازي خوانندگان با كليات بيوتكنولوژي ريزجلبكها و معرفي توان
بالقوه مشاركت آنها در صنعتي است كه رفته رفته به يكي از سودآورترين صنايع بخصوص در زمينة
دارويي تبديل ميشود. پيشرفتهاي اخير در حيطه مهندسي ژنتيك جلبكها و نيز ابداع روشهايي
مانند كشت مختلط 1 كه امكان بكارگيري سيستمهاي تخمير رايج را در زمينه بيوتكنولوژي جلبكها
فراهم آورده اند، بي ترديد از مهمترين عواملي هستند كه جايگاه اين شاخه از صنايع را در آيندهاي نه
چندان دور بيش از پيش تثبيت خواهندكرد. از اين رو، با توجه به تنوع اقليمي و نيز توان بالقوه صنعتي
كشور، تلاش در جهت افزايش سهم ايران در اين صنعت رو به رشد مفيد به نظرميرسد.بيوتكنولوژي ريز جلبك ها <strong>(متن كامل)</strong>

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران