English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

نئوپلاسم

نويسندگان: فرخ تيرگري - نوشين جلاير نادري
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 256
ISBN: 964-7445-70-9
قيمت: 22000 ريال

فهرست مطالب:

  • 1- نئوپلازي
  • 2-پرنئوپلازيا(پيش سرطان)
  • 3-اپيدميولوژي
  • 4-عوامل سرطان زا
  • 5-بيولوژي نئوپلازي
  • 6-ايمونولوژي تومور
  • 7-اساس مولكولي نئوپلازي
  • 8-ارتباط ميزبان - تومور

چكيده:
از زمان Virchow تا به امروز علم پاتولوژي زير بنا و پايه شناخت بيماريهاست. امروزه پاتولوژي مولكولي راهگشاي بسياري از مسائل خصوصا" در روند سرطان شناسي است. از دير باز روند سرطان زائي و عواملي كه موجب آن مي شدند مورد توجه و بررسي دانشمندان قرار گرفت. البته بروز سرطان از زمان باستان شناخته شده بود. چنانچه علائم بيماريها را در يونان باستان به چند گروه Dolor،Tomor،Chalor،تقسيم بندي مي كردند و بعدها به صورت مخفيانه يا آشكار كالبد شكافي انسان آغاز گرديد دراين ميان حتي هنرمنداني مانند ميكل آنژ براي شناخت آناتومي بدن انسان مخفيانه كالبد شكافي مي كردند. اين چنين بود كه پايه هاي علم پاتولوژي بنا شد و سپس بررسي بيماريهاي سرطاني آغاز گرديد واز آن به بعد راه هاي طولاني و دشواري تا به امروز طي شد. پاتولوژي امروز يك شناخت ديناميك و مولكولي است و احتمالا" اين مولكولار پاتولوژي است كه راهگشاي بسياري از مسائل خواهد بود. هر چند كه راه هاي بسياري طي شده ولي ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم. كتاب حاضر با هدف جمع آوري نسبتا" جامع اطلاعات موجود در خصوص نئوپلاسم ها تدوين شده است، به طوري كه سعي شده خواننده مرحله به مرحله با زمينه هاي مختلف مرتبط با تومورها آشنا شود، بدين منظور دراين مجموعه در ابتدا با ارائه تعريف كلي و پايه و طبقه بندي نئوپلاسم ها در فصول اول و دوم به خواننده اطلاعاتي كلي ارائه خواهد شد، سپس در فصل بعدي به بررسي اپيدميولوژي و علل بروز سرطانها پراخته مي شود. فصول 4، 5، 6، 7، كتاب به بررسي جزئيات تومورها و موشكافي اصول مولكولي و ژنتيك تومورها اختصاص دارد و فصل آخر نيز اثرات دوجانبه ميزبان و تومور بررسي شده است.اين كتاب براي علاقمندان به جزئيات سلولي و مولكولي سرطانها، دانشجويان پزشكي و دانشجويان رشته هاي علوم سلولي و مولكولي كاربرد دارد. درنگارش فصول سعي شده است ارتباطي منطقي از لحاظ اولويت بر كتاب حاكم بوده ودر عين حال تا حد امكان از جملات روان و ساده استفاده شود. علاوه بر آن كوشش شده بجز مواردي كه با يكدستي جملات تناقص داشته و كلمه اي نامانوس بوده تا حد امكان از معادل فارسي كلمات استفاده شود ودر موارد مبهم اصل كلمات در زير نويس ها ذكر گرددنئوپلاسم

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران