English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

طراحي كارگاه آموزشي

نويسندگان: دكتر زهرا سادات مشكاني
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 135
ISBN: 964-8941-16-5
قيمت: 25000 ريال

فهرست مطالب:

  • فصل1- مقدمات
  • فصل2- تدارك برگزاري كارگاه
  • فصل3- آموزش كارگاهي
  • فصل4- اقدامات پس از پايان كارگاه

چكيده:
آموزش كارگاهي يكي از روش هاي يادگيري فعال است كه در چند سال اخير با روند رو به رشد آن در توسعه علمي كاركنان موسسات آموزشي وهمچنين در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها با آن روبروييم. نياز به برگزاري كارگاه ها و آموزش كارگاهي انگيزهاي شد تا نويسنده اين كتاب تجربيات 13 ساله خود را در زمينه مطالعه روش هاي كارگاهي، مديريت، برنامه ريزي و اجراي بيش از 50 كارگاه آموزش پزشكي در مركز مطالعات و توسعه آموزشي و متجاوز از 100 كارگاه روش تحقيق در گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي تهران، در كتابي تحت عنوان فرايند طراحي كارگاه آموزشي به رشته تحرير آورد. كتاب فوق با اين هدف تدوين شده است، تا به كساني كه كارگاه هاي آموزشي را طراحي و اجرا مي كنند كمك كند كه فرايندهاي كار خود را تسهيل و كيفيت كار گروهي را در آموزش افزايش دهند. اگر چه اعتقاد بر اين است كه هر كارگاه حتي با تكرارهايش تجربه اي جديد است. نويسنده سعي كرده است كه با استفاده از بحث هاي نظري در يادگيري به نحوي نيز كاربرد نظريه ها را در عمل نشان دهد. اكثر فنون آموزشي كه معرفي شده اند، بر اساس اصول يادگيري فعال طراحي شده اند. توصيه هايي كه در مورد بهبود كيفيت كارگاه نيز مطرح شده است، اصولا بر اساس ارزشيابي امكان پذير است. پيشنهاداتي كه در مورد فرم هاي نظر سنجي هاي شده است ممكن است به طور مستقيم در همه كارگاه ها كاربرد نداشته باشد ولازم باشد تغييراتي در آنها داده شود. سعي شده است مطالب تا حد امكان به اختصار و كاربردي بيان شود تا استفاده كنندگان بتوانند با حداقل زماني كه صرف مي كنند با اصول كلي برگزاري كارگاه و فعاليت هاي آن آشنا شوند.طراحي كارگاه آموزشي

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران