English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

كنترل كيفيت داروها

نويسندگان: دكتر غلامعلي كاظمي فرد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 432
ISBN: 964-8941-00-9
قيمت: 52000 ريال

فهرست مطالب:

  • بخش اول- بخش يا دپارتمان كنترل كيفيت كارخانه داروسازي
  • بخش دوم - كنترل اشكال مختلف داروها
  • بخش سوم- روش هاي استخراج در آناليز داروها
  • بخش چهارم - كاهش كيفيت و يا فساد داروها
  • بخش پنجم - روش هاي دستگاهي فارماكوپه و كاربرد آنها در آناليز داروها
  • بخش ششم - كنترل خطاهاي آناليز و اعتبار بخشيدن به روش هاي اناليز مواد و فراورده هاي داروئي

چكيده:
داروسازي و دارو شناسي دانشي است بسيار كهن كه از روزگاران بسيار دور يعني از زمانيكه بشر بيماري را شناخت، انديشه دانشمندان و متفكران را بخود مشغول داشته است. از روزگاراني بسيار دور كه در طب سنتي از صمغ ها و ريشه هاي گياهان بصور مختلف و از جمله آغشته نمودن قطعات چوپ با مرهم و استفاده ركتال از آن براي درمان بيماري ها سود جسته ميشد، تا به امروز كه داروها به اشكال متنوع و زيبا با تعيين مختصات و موارد استعمال مشخص توليد ميگردند، راهي دراز پيموده شده و گام هائي بزرگ در راه فراهم آوردن موجبات آسايش بشر و رضايت مصرف كننده گان بر داشته شده است. دارو را نبايستي فقط يك كالاي تجارتي تلقي نموده و انواع و درجه بندي هاي مختلفي براي آن در نظر گرفت. براي بر آورده شدن اين خواسته بزرگ، دانشمندان همه كوشش و بينش خود را بكار گرفته اند تا بتوانند داروهائي بي ضرر و با حداقل عوارض ناخواسته فراهم آوردند كه هم درمان كننده و هم بهترين درمان كننده باشند، تا بدينوسيله اعتماد مصرف كننده را كه خود بخشي از پروسه درمان را تشكيل ميدهد، جلب نمايند.
جايگاه والا و مستقل بخش كنترل در كارخانه هاي معتبر داروسازي و مسئوليت هاي متعدد آن و بخصوص اهميت تدريس و تعليم بخش هاي عملي و تئورتيكي روش هاي كنترل داروها و آزمايشات ارگانولپيتيكي، فيزيكي، شيميائي، ميكروبيولوژيكي و توگسيكولوژيكي در تمامي دانشكده هاي داروسازي معتبر دنيا و اهميتي كه جهت تفهيم عملي و نظري اين دروس در جوار قسمت هاي توليدي چه در صنعت و چه در دانشگاه ها در نظر گرفته شده، گوياي ارزش وجودي بخش كنترل دارو ميباشد. نگاهي اجمالي به برنامه هاي دانشكده هاي داروسازي كشورهاي پيشرفته و يا در حال توسعه نشان ميدهد كه مباحث مربوط به كنترل كيفيت داروها در كنار مباحث مربوط به ساخت در غالب گروه داروسازي و يا بصورت مستقل و جامع ارائه مي گردند و كمال نا آگاهي است كه صرف داشتن واژه كنترل اين بخش را با بخش هاي كنترل ديگر مواد و فرآورده ها يكي، وابسته و يا نزديك تلقي نمود.
كنترل كيفيت داروها و وابسته بدان شرايط مناسب نگهداري آنها شايد از معدود بخش هاي علم داروسازي باشد كه داروسازان عملاً در تمامي رشته ها و زير مجموعه هاي كاري خود از قبيل ابداع و پيش فرمولاسيون، توليد، نگهداري، حمل و نقل و توزيع داروها با آن سر و كار دارند و بدين جهت اين مبحث در تمامي محل هاي توليد، نگهداري و بطور كلي وجود دارو مثل كارخانه هاي داروسازي، بيمارستان ها، بخش هاي تحقيقاتي، دانشكده هاي داروسازي، داروخانه ها و غيره از اهميت ويژه اي برخوردار است. در دو دهه اخير ديگر صرف ادعاي خوب بودن يا دارا بودن كيفيت عالي محصول داروئي نميتواند بتنهائي مورد قبول واقع گشته، بلكه بايستي فرآورده و يا فرآورده هاي توليد شده در هر كارخانه داروسازي بصورت همه جانبه و دقيق تحت آزمايشات متعدد قرار گرفته و بدينوسيله از دارا بودن كيفيت عالي آنها اطمينان حاصل گردد، تا بتوان آن ها را براي توزيع آزاد نموده و با اطمينان كامل از كيفيت عالي، در اختيار مصرف كننده قرار داد.كنترل كيفيت داروها

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران