English


شيوه‌نامه‌ي اعطاي تسهيلات تشويقي به مقالات منتشر شده در مجلات معتبر**

باسمه تعالي

 

با توجه به بيانيه‌ي ماموريت دانشگاه و در جهت ترغيب و تشويق محققان ارجمند، معاونت تحقيقات و فن‌آوري دانشگاه علوم پزشكي تهران طبق شرايط زير، تسهيلات مالي تشويقي به مقالات منتشر شده در مجلات معتبر اعطا مي‌نمايد.

ماده 1: شرط اول براي دريافت تسهيلات تشويقي (پاداش)، ثبت آنلاين مشخصات نسخه‌ي نهايي مقاله داراي دوره (volume)، شماره (issue) و صفحه (page numberو همچنين ارسال الكترونيك (آپلود) فايل آن، مطابق با ضوابط، در سامانه‌ي تشويق مقالات به آدرس http://sw.tums.ac.ir مي‌باشد. اين سامانه متعلق به اداره‌ي انتشارات و علم‌سنجي دانشگاه است كه اين اداره زير نظر معاونت تحقيقات و فن‌آوري دانشگاه فعاليت مي‌كند.

تبصره 1: در مورد مجلاتي كه فقط نسخه‌ي الكترونيك دارند، مقاله‌اي نهايي تلقي مي‌شود كه حداقل داراي دوره (volume) و شماره‌ي شناسايي مقاله (article ID) باشد.


تبصره 2: فرد ثبت كننده، موظف است در زمان ارسال اوليه‌ي مقاله و هم‌چنين در پاسخ به يادداشت‌هاي تصحيح، نهايت دقت را در تكميل و ارسال همه‌ي موارد خواسته شده به عمل اورد.

ماده 2: اين پاداش صرفا به مقالاتي تعلق مي‌گيرد كه در آن‌ها نام و عنوان كامل دانشگاه، عينا و تنها به صورت Tehran University of Medical Sciences در مقالات لاتين و دانشگاه علوم پزشكي تهران يا دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در مقالات فارسي به عنوان وابستگي دانشگاهي (affiliation) درج شده باشد. صرف نظر از علت وقوع، اشتباهات در اين خصوص، مشمول دريافت پاداش نخواهند شد.

توصيه مي‌شود در انتهاي وابستگي دانشگاهي نام شهر و كشور نيز، به ترتيب، به صورت تهران (Tehran) و ايران (Iran) در مقالات فارسي و لاتين قيد شود.

تبصره: ملاك، درج صحيح نام دانشگاه در قسمت affiliation مقاله و نه در قسمت آدرس مكاتبه، است.

ماده 3: مسووليت اجراي مواد 1 و 2، و هم‌چنين دريافت مبلغ پاداش، در وهله‌ي اول بر عهده‌ي نويسنده‌ي مسوول مقاله است. ايشان موظف اند مبلغ تشويقي را به شكل مناسبي بين هم‌كاراني كه داراي وابستگي دانشگاهي صحيح در مقاله هستند، تقسيم نمايند.

در صورتي كه نويسنده‌ي مسوول از دانشگاه ديگري باشد يا اين كه وابستگي دانشگاهي را به شكل مندرج در ماده 2 ذكر نكرده باشد، پاداش مقاله به اولين فرد از نويسندگان كه وابستگي دانشگاهي را به شكل صحيح در مقاله درج كرده باشد، تعلق مي‌گيرد؛ اگر اين فرد نويسنده‌ي اول باشد تمامي پاداش، و در غير اين صورت، نيمي از آن پرداخت مي‌گردد. در چنين شرايطي، فرد مذكور نقش نويسنده‌ي مسوول از نظر انجام كليه امور مربوط به اين شيوه نامه را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 1: مرجع تعيين نويسنده‌ي مسوول، در وهله‌ي اول نسخه‌ي نهايي مقاله است. در صورتي كه اين موضوع در مقاله مشخص نشده باشد، ملاك عمل، ارايه‌ي مدرك رسمي و معتبر دال بر مسوول بودن يا مراجعه به نمايه‌نامه‌اي(هايي) است كه مقاله در آن نمايه شده است. در صورت تعدد نمايه‌نامه‌ها، به ترتيب اعتبار آن‌ها عمل خواهد شد. در مواردي كه تعيين نويسنده‌ي مسوول به هيچ طريقي ممكن نباشد، اجبارا نويسنده‌ي اول به عنوان مسوول تلقي خواهد شد.


تبصره 2: در صورتي كه فرد ديگري از نويسندگان، به غير از نويسنده‌ي مسوول بخواهد مبلغ پاداش مقاله را دريافت نمايد، بايد نامه‌اي رسمي، امضا و (در صورت وجود) مهر شده از طرف نويسنده‌ي مسوول داشته باشد كه در آن اين اختيار به وي تفويض شده باشد. همانند ساير مدارك مرتبط با مقاله، اين مورد نيز بايد حتما به صورت الكترونيك در سامانه ارسال گردد. در چنين شرايطي، لازم است فرد مذكور، وابستگي دانشگاهي را به شكل درست، مطابق با ماده‌ي 2، ذكر كرده باشد.

ماده 4: ملاك تشخيص نوع مقاله، در وهله‌‌ي اول نسخه نهايي مقاله و سپس دسته بندي مقالات در فهرست مجله مي باشد. در مواردي كه تعيين نوع مقاله به اين روش ها ممكن نباشد، طبق ماده 9، قضاوت بر عهده اداره‌ي انتشارت و علم سنجي دانشگاه خواهد بود.

ماده 5: مبلغ تشويقي فقط به صورت واريز به حساب بانكي قابل پرداخت است. بنابراين فرد دريافت كننده‌ي تشويق حتما بايد شماره حسابي در يكي از شعب بانكي كه از طرف حسابداري معاونت تحقيقات و فن‌آوري معرفي مي‌شود داشته باشد و آن را در سامانه‌ي تشويق ثبت نمايد.

ماده 6: مهلت ارسال مقالات چاپ شده، در هر سال شمسي يا ميلادي (بسته به نوع مجله)، به ترتيب، تا پايان سال شمسي يا ميلادي بعدي خواهد بود.

ماده 7: ميزان تسهيلات تشويقي بر اساس فاكتورهاي ذكر شده در جدول 1 قابل پرداخت است. ملاك نمايه بودن، بازه‌ي زماني پوشش (coverage) نمايه نامه در مورد مجله است. به موارد خارج از جدول مذكور پاداشي تعلق نمي‌گيرد.

تبصره 1: ملاك عمل براي نمايه شدن، فهرست شدن مجله مورد نظر در نمايه‌نامه‌ي ياد شده است و صرف ادعاي مجله در اين مورد كافي نيست.


تبصره 2: در صورتي كه مقاله‌اي بين نمايه نامه هاي ذكر شده هم‌پوشاني (overlap) داشته باشد، بيشترين مبلغ لحاظ خواهد شد.تبصره 3: در مورد مقالاتي كه در ISI Web of Science نمايه مي‌شوند، آخرين Impact Factor اعلام شده توسط Journal Citation Reports، در زمان ارسال مقاله، ملاك عمل خواهد بود.تبصره 4: در صورتي كه مجله نمايه شده در ISI Web of Science، داراي بالاترين Impact Factor در حداقل يكي از  حيطه‌هاي موضوعي ارايه شده توسط Journal Citation Reports باشد، و در عين حال Impact Factor‌ آن كمتر از 5 باشد، پاداش آن معادل گروه 5 تا 10 در جدول 1 خواهد بود.


جدول 1ـ مبلغ تسهيلات تشويقي بر اساس ويژگي‌هاي مقاله


نوع مقاله

محل نمايه شدن مجله

مجلات داخلي علمي‌ـ‌پژوهشي

ISI Web of Science1

MEDLINE

&

PubMed

Scopus

Embase, CINAHL, CAS, Biological Abstracts, Current Content, PsycINFO

ساير نمايه نامه‌هاي معتبر2

انگليسي

فارسي

IF

30

20

IF

< 30

10

IF

< 20

5

IF

< 10

4

IF

< 5

3

IF

< 4

2

IF

< 3

1

IF

< 2

IF

< 

1

 

اصيل3 و مروري روايتي4

 

10000

5000

2500

1500

1000

800

600

500

400

400

300

250

100

100

50

 

مروري نظام‌مند5

 

12000

6000

3000

1750

1200

1000

750

650

550

550

350

300

100

100

50

انواع نامه و گزارش‌هاي خلاصه6

3000

1500

1000

750

500

400

300

250

200

200

150

125

50

50

25

1) اين موارد عبارتند از: Science Citation Index Expanded (SCI)، Social Sciences Citation Index (SSCI) و Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). مجلاتي كه در اين مجموعه نمايه مي‌شوند اما هنوز براي آن‌ها IF محاسبه نشده است، در گروه يك (IF < 1) قرار مي‌گيرند.

2) منظور، نمايه‌نامه‌هايي است كه از سوي وزارت بهداشت،‌‌‌‌‌درمان و آموزش پزشكي در ارزشيابي سالانه فعاليت‌هاي پژوهشي لحاظ مي‌شوند، مانند CAB Abstracts، Index Copernicus International و IMEMR.

3) original article

4) narrative review

5) systematic review

6) شامل mini review، letter، brief report، short communication، case report، letter to the editor . مواردي همچون كتاب، خلاصه مقاله كنگره‌‌ها و book or media review مشمول دريافت اين تسهيلات نيستند.

توضيح: واحد مبالغ ذكر شده "هزار تومان" است.

IF: Impact Factor; MEDLINE: Medical Literature Analysis and Retrieval System (MEDLARS) Online; Embase: Excerpta Medica Database; CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; CAS: Chemical Abstracts Service; CAB: Center for Agricultural Biosciences; IMEMR: Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region.

ماده 8: تاييد مقالات ثبت شده به عهده‌ي اداره‌ي انتشارات و علم‌سنجي دانشگاه و صرفا بر اساس مستندات آنلاين ارايه شده توسط فرد ثبت كننده در سامانه‌ي تشويق مقالات دانشگاه است. اين اداره هيچ‌گونه مسووليتي در قبال جست و جوي مقالات در بانك‌هاي اطلاعاتي و تكميل مدارك ناقص ندارد.

تبصره: اگر پس از سه بار ارسال يادداشت تصحيح، يا در مجموع، گذشت بيش از سه ماه از فرصت اصلاح، اقدام به تصحيح و ارسال مجدد موارد خواسته شده نشود، مقاله از دريافت پاداش محروم شده و فقط در صورتي كه مجددا ارسال صورت گيرد، همانند مورد جديد بررسي خواهد شد.

ماده 9: در موارد خاصي كه اين شيوه نامه در مورد آن سكوت كرده يا وضوح كافي نداشته باشد، قضاوت و تصميم‌‌گيري بر عهده اداره‌ي انتشارات و علم سنجي دانشگاه خواهد بود.

ماده 10: در صورت داشتن هر گونه اعتراض، مراتب بايد ظرف يك هفته از ابلاغ تصميم، از طريق اتوماسيون اداري يا اي ميل (tumspress@tums.ac.ir)، و به همراه مدارك مورد نياز به اداره‌ي انتشارات و علم‌سنجي دانشگاه ارسال شود.

 

* اين شيوه‌نامه در 10 ماده و 10 تبصره در جلسه هيات رييسه دانشگاه، مورخ 24/12/1393تصويب و از تاريخ 1/1/1394 لازم الاجراست. بنابراين مفاد اين شيوه نامه، صرفا در مورد مقالاتي كه از اين تاريخ به بعد به سامانه‌ي تشويق مقالات ارسال شده باشند اجرا شده و در مورد مقالات ارسال شده قبل از اين تاريخ، بر اساس شيوه‌نامه‌ي قبلي عمل خواهد شد.


هم‌چنين، در اين جلسه مصوب شد كه از تاريخ 1/7/1394 به بعد فقط به مقالاتي كه در  ISI Web of Science، Medline/Pubmed و Scopus نمايه شده باشند تسهيلات تشويقي تعلق مي‌گيرد و ساير نمايه نامه‌ها مشمول اين پاداش نخواهند شد. به همين دليل در تاريخ فوق، اين شيوه نامه مجددا به روز رساني شده و ويرايش جديد آن ابلاغ خواهد شد.

 

 

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران