English


آرشيو

اخبار

نحوه ذكر نام دانشگاه علوم پزشكي تهران در مقالات بين المللي
30/5/1387

با توجه به نحوه ذكر نام دانشگاه علوم پزشكي تهران در مقالات بين المللي و تفاوتها و تنوع هايي كه در ثبت نام دانشگاه ايجاد شده است، در سال 2007 تعداد 189 مقاله دانشگاه علوم پزشكي تهران، درISI/Web of Sciences اشتباهاً به عنوان دانشگاه تهران ثبت شده و به هيچ عنوان كلمه Medical در آنها نيامده است. در اغلب موارد نيز همكاران گرامي دانشگاه كم و بيش affiliation خود را طبق دستورالعملها ثبت كرده اند ولي ظاهراً ثبت عنوان جديد دانشگاه براي ISI مبهم است. لذا خواهشمند است از اين به بعد در مقالات خود عنوان دانشگاه را همچنان به همان شكل Tehran University of Medical Sciences درج كنيد تا بيش از اين شاهد موارد اين چنين نباشيم.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران