English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاههاي" Scientific Writing"وSearch" و"Reference Manager"
18/6/1387

نظر به درخواست مركز توسعه پژوهش بيمارستان سينا جهت برگزاري كارگاه Search (متوسط) مورخ 87/6/6 كارگاه مذكور با تدريس جناب آقاي دكتر كبيري در آن مركز برگزار گرديد.
كارگاه"Scientific Writing" سطح متوسط مورخ 87/6/7 (پنچ شنبه) در محل موزه تاريخ علوم پزشكي با تدريس جناب آقاي دكتر آرش اعتمادي برگزار گرديد.
كارگاه"Search" سطح متوسط مورخ 87/6/7 (سه شنبه) در محل موزه تاريخ علوم پزشكي با تدريس جناب آقاي دكتر پيام كبيري برگزار گرديد.
كارگاه"Search" سطح مقدماتي مورخ 87/6/13 (چهار شنبه) در محل موزه تاريخ علوم پزشكي با تدريس جناب آقاي دكتر پيام كبيري برگزار گرديد.
كارگاه"Reference Manager" مورخ 87/6/14 (پنچ شنبه) در محل موزه تاريخ علوم پزشكي با تدريس جناب آقاي دكتر پيام كبيري برگزار گرديد.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران