English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاههاي جستجوي منابع اكترونيك Search
24/4/1386

واحد Scientific Writing در راستاي تقاضاي زياد علاقمندان در نظر دارد دو كارگاه Search مقدماتي و متوسط در تاريخهاي 27 و 28 مرداد ماه و 12 و 13 شهريور ماه در محل كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه برگزار نمايد.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران