English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور سيستماتيك
18/9/1391

كارگاه دو روزه‌ي " مرور سيستماتيك " در تاريخ‌هاي 18/9/91 و 19/9/91 توسط اين اداره در "دانشكده پرستاري و مامايي" برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي جلالي و خانم دكتر نواده بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران