English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاههاي Search در دانشكده دندانپزشكي
26/4/1386

نظر به درخواست دانشكده دندانپزشكي جهت برگزاري كارگاه Search در سه سطح مقدماتي، متوسط و پيشرفته ،كارگاههاي مذكور با تدريس جناب آقاي دكتر كبيري از تاريخ 16 لغايت 18 تيرماه در محل دانشكده دندانپزشكي برگزار گرديد.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران