English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه ترجمه دانش
18/8/1391

كارگاه دو روزه‌ي "ترجمه دانش" در تاريخ‌هاي 17/8/91 ، 18/8/91 برگزار گرديد. مدرس اين كارگاه جناب آقاي دكتر مجدزاده بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران