English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه ترجمان دانش
26/6/1393

كارگاه دو روزه‌ي " ترجمان دانش" در تاريخ‌هاي 25/6/93 و 26/6/93 ،در اين اداره برگزار گرديد. مدرس اين كارگاه آقاي دكتر مجدزاده و خانم دكتر يزدي زاده و خانم آشورخاني بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران