English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه ترجمان دانش
29/11/1393

كارگاه دو روزه‌ي "ترجمان دانش" در تاريخ‌هاي 28/11/93 و 29/11/93 در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه سركار خانم دكتر بهاره يزدي زاده و سركار خانم مهناز آشورخاني بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران