English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه داوري و نقد مقاله
22/6/1394

كارگاه دو روزه‌ي "داوري و نقد مقاله" در تاريخ‌هاي 22/6/94 و 23/6/94 در اين اداره برگزار گرديد. مدرس اين كارگاه جناب آقاي دكتر غلامرضا خليلي بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران