English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه داوري و نقد مقاله
7/10/1394

كارگاه دو روزه‌ي "داوري و نقد مقاله" در تاريخ‌هاي 5/10/94 و 6/10/94 در اين اداره برگزار گرديد. مدرس اين كارگاه جناب آقاي دكتر غلامرضا خليلي بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران