English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه علم سنجي به صورت اختصاصي براي كارشناسان دانشكده ها
1/10/1394

به منظور ارتقا برون دادهاي علمي و اهميت تهيه گزارش هاي علم سنجي ،كارگاه علم سنجي در روز دوشنبه مورخ 30/9/94 به صورت اختصاصي براي كارشناسان دانشكده ها در اين اداره برگزار گرديد.
مدرس اين كارگاه جناب آقاي دكتر پيام كبيري بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران