English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه داوري و نقد مقاله
29/4/1395

كارگاه دو روزه‌ي "داوري و نقد مقاله" در تاريخ‌هاي 26/4/95 و27/4/95 در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر كامران يزداني و جناب آقاي حميد رضا توحيدي بودند.


اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران