English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه داوري و نقد مقاله
5/10/1395

كارگاه دو روزه‌ي "داوري و نقد مقاله" در تاريخ‌هاي 4/10/95 و 5/10/95 در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر كامران يزداني و آقاي ولي اله بايگي بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران