English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه داوري و نقد مقاله
12/4/1396

كارگاه دو روزه‌ي "داوري و نقد مقاله" در تاريخ‌هاي 10/4/96 و 11/4/96 در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر كامران يزداني و آقاي ولي اله بايگي بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران