English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور نظام مند
26/6/1396

كارگاه دو روزه‌ي " مرور نظام‏مند " در تاريخ‌هاي 96/6/25 و 96/6/26، در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر آرش جلالي و جناب آقاي دكتر اكبر شفيعي بودند.اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران