English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور نظام مند
12/9/1396

كارگاه دو روزه‌ي " مرور نظام‏مند " در تاريخ‌هاي 96/9/11 و 96/9/12، در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر آرش جلالي و جناب آقاي دكتر اكبر شفيعي بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران