English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه داوري و نقد مقاله
10/10/1396

كارگاه دو روزه‌ي "داوري و نقد مقاله" در تاريخ‌هاي 96/10/9 و 96/10/10در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر كامران يزداني و آقاي ولي اله بايگي بودند.


اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران