English


آرشيو

اخبار

صدور مجوز آرم دانشگاه براي كتاب «ملاحظات مصرف مفردات و مركبات پر‌كاربرد در طب ايراني»
23/2/1397

اعطاي مجوز آرم دانشگاه براي كتاب «ملاحظات مصرف مفردات و مركبات پر‌كاربرد در طب ايراني» تاليف سركار خانم دكتر رحيمي و همكاران، بر اساس مصوبه شوراي انتشارات دانشگاه مورد تاييد قرار گرفت.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران