English


آرشيو

اخبار

صدور مجوز آرم دانشگاه براي كتاب «پزشكي؛ اين راه بي‌نهايت»
2/8/1397

اعطاي مجوز آرم دانشگاه براي كتاب «پزشكي؛ اين راه بي‌نهايت» گردآوري جناب آقاي محمد‌رضا نادريان و همكاران، بر اساس مصوبه شوراي انتشارات دانشگاه مورد تاييد قرار گرفت.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران