English


آرشيو

اخبار

صدور مجوز آرم دانشگاه براي كتاب «بيماري‌هاي زنان و ناباروري»
23/8/1397

اعطاي مجوز آرم دانشگاه براي كتاب «بيماري‌هاي زنان و ناباروري» تاليف جناب آقاي دكتر حاجي آخوندي و همكاران، بر اساس مصوبه شوراي انتشارات دانشگاه مورد تاييد قرار گرفت.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران