English


آرشيو

اخبار

صدور مجوز آرم دانشگاه براي كتاب «روش‌هاي پيشرفته در كشت سلولي»
13/9/1397

اعطاي مجوز آرم دانشگاه براي كتاب «روش‌هاي پيشرفته در كشت سلولي» گردآوري جناب آقاي دكتر صابريان و همكاران، بر اساس مصوبه شوراي انتشارات دانشگاه مورد تاييد قرار گرفت

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران