English


آرشيو

اخبار

صدور مجوز آرم دانشگاه براي كتاب «راهنماي باليني تشخيص، درمان و پيشگيري از جذام»
24/7/1398

اعطاي مجوز آرم دانشگاه براي كتاب «راهنماي باليني تشخيص، درمان و پيشگيري از جذام» تاليف دكتر عليرضا فيروز و همكاران، بر اساس مصوبه شوراي انتشارات دانشگاه مورد تاييد قرار گرفت.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران