English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاههاي Search در مركز تحقيقات غدد
28/2/1387

نظر به درخواست مركز تحقيقات غدد جهت برگزاري كارگاه Search (مقدماتي ) مورخ 87/2/19 و Search (متوسط) مورخ 87/2/26 كارگاههاي مذكور با تدريس جناب آقاي دكتر كبيري در آن مركز برگزار گرديد.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران